حفاظ پهلو فایبر

دارای تنظیم ارتفاع هرزگرد

دارای قسمت زیرسر

محل کپسول اکسیژن

محل قرارگیری لباس

دارای پایه سرم

۴ عدد چرخ ۱۲۵


ارسال پاسخ